РЕАКТИВИ, ПРОМИШЛЕНИ
И БИТОВИ ХИМИКАЛИ

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ,
АПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ

ИНДИКАТОРИ

 

 

Работно време: 11.00 - 13.00 ч. , от понеделник до петък.
Почивни дни: събота, неделя и официални празници.

МАГАЗИНЪТ РАБОТИ САМО НА ЕДРО.

 

ТЕОКОМ ООД предлага голям брой продукти на “чистата” и битовата химия, както и разнообразни лабораторни апарати, консумативи и услуги, които могат да се обособят в следните групи:

 • лабораторни реактиви : чисти химически вещества с гарантирано качество, предназначени за лабораторна, контролно-аналитична, научна и учебна работа;
 • промишлени химикали : вещества, които имат приложение като изходни или спомагателни химикали главно в производството на други продукти;
 • разтворители и разредители : предимно органични течни химикали, които могат да се използват както за технически цели, така и като чисти продукти, тъй като се подлагат на специално пречистване и контрол на тяхното качество;
 • химикали за бита : продукти, предназначени предимно за битова употреба, като: дезинфектанти, антифризи, както и голям асортимент от минерални торове;
 • лабораторна стъклария : разнообразни съдове от стъкло, пластмаса и кварц - чаши, колби, пипети, бюрети, съдове за съхраняване на твърди и течни продукти и др.;
 • лабораторни апарати и консумативи : най-често използваните във всяка лаборатория апарати – термометри, ареометри, спиртомери, секундомери, влагомери, везни, дестилатори, рН-метри, магнитни и механични бъркалки и др., а също разнообразни консумативи: филтърна хартия, индикаторна рН-хартия, буферни и стандартни разтвори, лабораторни маркучи.
 • лични предпазни средства : за осигуряване на безопасна работа в лабораторията или в производства с вредни емисии предлагаме голям брой лични предпазни средства: противогази, противопрахови и противогазови маски, защитни шлемове и очила, ръкавици и др.

 

КАЧЕСТВО

Клиентът сам трябва да избере с помощта на този каталог най-подходящото качество за даден продукт, което задоволява изискванията му при минимална цена. Качеството и цената на предлаганите химикали се определят от тяхната квалификация и нарастват в следната последователност:

 • технически (техн.) – продукт, предназначен предимно за промишлена употреба;
 • чист – за общолабораторна и промишлена работа;
 • фармакопеен – за приложение във фармацевтичната промишленост;
 • чист за анализ (чза) – за стандартна лабораторна и контролно-аналитична работа;
 • химически чист (хч) – за високоотговорна аналитична и научно-изследователска работа;
 • особено чист (осч) – продукт с максимална степен на чистота.

За допълнителна ориентация относно качеството на предлаганите химикали трябва да се използват стойностите на отделните показатели, характеризиращи всеки продукт, дадени в каталога. В случай, че стойността дори на един от показателите не Ви задоволява, е необходимо да се закупи продукт с по-висока квалификация.

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВЯНЕ

По-голямата част от предлаганите в каталога ни продукти са на склад и се получават веднага след заплащане. За останалите срокът на доставка е от две до шест седмици след авансово плащане на 100 % от стойността на поръчката. По спедиторска фирма се изпращат поръчки на стойност не по-малко от 50.00 лв. Не изпращаме течни вещества, опасни вещества (със знак за опасност) или чуплива стъклария.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените, дадени в каталога ни, се отнасят за указаните количества и са без ДДС . Отстъпки могат да ползват постоянни  клиенти, които закупуват значителни количества. Плащането става в брой или предварително срещу издадена проформа фактура. Получаването на продуктите по правило става след постъпване на сумата в нашата банкова сметка.

Ние си запазваме правото да променяме някои цени без предизвестие.

ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Предлагаме голям асортимент от химикали в промишлени количества при много изгодни условия на доставка.

Течните продукти могат да се закупуват в заменяем амбалаж, който се заплаща при първоначалното закупуване на продукта, а при следващите покупки се заменя “пълно за празно”. В този случай се заплаща само стойността на съдържанието, без амбалажа. Приема се само наш амбалаж (туби, бидони, варели), без дефекти и старателно почистен външно и  вътрешно. Цената „наливно“ означава цена за един литър от съответния продукт в заменяем амбалаж на фирмата.

 

За да закупите ацетон, диетилов етер, солна киселина, сярна киселина и/или толуол трябва да имате удостоверение за регистрация на фирмата за: преработка, употреба в други производства, съхраняване, внос, износ, реекспорт и търговия в страната с прекурсори от III категория според Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (обнародван в Държавен вестник, бр. 30/1999 г., изменение в бр. 65/2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 /2003 г.). Необходимите документи за издаване на удостоверението според Наредбата към Закона (обнародвана в Държавен вестник, бр. 48/2000 г.) се подават в Министерството на икономиката на ул. „Леге” 4.

Удостоверението трябва да се представя при всяка покупка на гореупоменатите продукти. Клиенти без удостоверение няма да могат да закупят каквото и да е количество от тези химикали.

 

ЗА КОНТАКТИ

Адресът на нашата складова база е:

София 1756, бул. “Климент Охридски” № 69

Телефони:

0878 800 700
0877 07 8000
02 962 42 27
02 962 42 37

E - mail : sales@teocom.eu

 

Работно време с клиенти: от 11.00 до 13.00 ч. , от понеделник до петък.
Почивни дни: събота, неделя и официални празници.

 

 

МАГАЗИНЪТ РАБОТИ САМО НА ЕДРО.

 

 

ТЕОКОМ ® и СИНТЕКО ® са регистрирани търговски марки на ТЕОКОМ ООД.