РЕАКТИВИ, ПРОМИШЛЕНИ
И БИТОВИ ХИМИКАЛИ

ИНДИКАТОРИ

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ,
АПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ

 

 

 

 

В началото на 2006 г. излезе от печат монографията "Кристализация от разтвори", посветена на 15-та годишнина от основаването на ТЕОКОМ ООД. Това е луксозно издание, което отразява дългогодишния опит на основателите на фирмата в областта на фазообразуването и получаването на вещества с висока чистота.

Предлаганата книга е едно уникално издание - за пръв път монография с подобна тематика се печата на български език с пълноцветен печат на цялото книжно тяло. Накратко са разгледани класификацията и някои свойства на кристалите, най-често срещаните фазови диаграми на водно-солеви системи, свойства на разтворителите и разтворите. По-подробно са разгледани: топлинните ефекти при кристализация и разтваряне, методите за създаване и измерване на пресищането, въпросите за коефициентите на активност и термодинамичната движеща сила, зародишообразуването - първично и вторично, метастабилната зона, индукционният и латентният период. Описани са основните теории за кристален растеж от разтвори, влиянието на хидродинамичните условия и на примесите. Детайлно са изложени най-важните методи за изследване на масовата кристализация на много и малко разтворими вещества с помощта на моделни кристализатори. Сред 8-те приложения заслужава да се отбележат: най-подробната публикувана досега таблица за коефициентите на разпределение на примесите при кристализация от разтвори и новата форма за представяне на разтворимостта.

 

Николай Теодосиев завършва химия в СУ "Св. Климент Охридски" през 1977 г. Научна работа започва като студент-първокурсник - първоначално върху растежа на монокристали от разтвори, а по-късно и върху проблемите на масовата кристализация. През 1987 г. работи като гостуващ учен в катедрата по инженерна химия и биохимия в Лондонския университетски колеж. Защитава докторат през 1989 г. Хабилитира се като ст. н. с. II ст. през 1990 г. От 1992 г. е на работа като управител в ТЕОКОМ ООД. Научните му интереси са насочени в няколко направления: израстване на монокристали от разтвори, първично и вторично зародишообразуване, изследване на масовата кристализация с помощта на моделни кристализатори с непрекъснато и периодично действие, проектиране на промишлени кристализатори, съкристализация на примеси и др. Автор и съавтор е на 38 научни публикации, включително два обзора.